QUEN SOMOS?
A Coordenadora para a Prevención da Tortura é unha plataforma integrada por organizacións de luita contra a tortura e defensa dos direitos humanos agrupadas con o obxectivo principal de velar pola aplicación e o seguimento dos mecanismos internacionais de prevención da tortura no Estado español, de maneira especial o Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes para a Prevención da Tortura das Nacións Unidas. [+]

Asi mesmo, as organizacións da Coordenadora fan suas as conclusións e asrecomendacións fruto dos debates das xornadas celebradas en Barcelona osdias 3 e 4 de Febreiro de 2006 e comprometen-se a traballar polo seucumprimento total como a expresión maxima da erradicación da tortura no Estado español. [+]

VIº Curso de Capacitación en la defensa de los DDHH y en la denuncia de la Tortura

Se pone en marcha la VI edición del Curso de extensión universitaria: Capacitación en la Defensa de los Derechos Humanos y la Denuncia de la Tortura, que organizan conjuntamente  el Observatorio del Sistema Penal (OSPDH)  y el Centre per la Defensa dels Drets Humans (IRÍDIA) y en colaboración con la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura  (CPDT)

Más información y matriculaciones: https://cursoprevenciontortura.wordpress.com/

Contacto e inscripciones: curso.prevenciontortura@gmail.com

Los comentarios están cerrados.

Copyright © 2021 Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Search Engine Optimization by Star Nine. Distributed by Wordpress Themes
Optimizado por Marcelo Aurelio (nocturama fotoblog)