QUEN SOMOS?
A Coordenadora para a Prevención da Tortura é unha plataforma integrada por organizacións de luita contra a tortura e defensa dos direitos humanos agrupadas con o obxectivo principal de velar pola aplicación e o seguimento dos mecanismos internacionais de prevención da tortura no Estado español, de maneira especial o Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes para a Prevención da Tortura das Nacións Unidas. [+]

Asi mesmo, as organizacións da Coordenadora fan suas as conclusións e asrecomendacións fruto dos debates das xornadas celebradas en Barcelona osdias 3 e 4 de Febreiro de 2006 e comprometen-se a traballar polo seucumprimento total como a expresión maxima da erradicación da tortura no Estado español. [+]

Sobre el informe del Defensor del Pueblo en su función de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

  1. Pese a lo manifestado en el informe, la designación del Defensor del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se efectuó en contra de las Organizaciones de Derechos Humanos.
  2. Desde su designación, la actividad del MNPT se ha caracterizado por el oscurantismo y la exclusión de las Organizaciones de Derechos Humanos.
  3. El informe obvia la existencia de la tortura en el Estado español, sustituyendo la palabra tortura por eufemismos como “deficiencias estructurales”, “incidentes” … Esta omisión llega al extremo de eliminar la palabra tortura del acrónimo del propio organismo, y así, el informe que estamos examinamos, se refiere a dicho mecanismo como MNP, omitiendo la letra ‘T’ de Tortura.
  4. El informe confirma la fata de voluntad política para prevenir y erradicar la tortura, para la que es imprescindible el reconocimiento previo y sin matices de la existencia de la tortura y/o malos tratos en el Estado español.
  5. Del informe se deduce que los objetivos reales de la Oficina del defensor del Pueblo como MNPT no son los de prevención y erradicación de la tortura en el Estado, sino un lavado de cara de las instituciones españolas ante las reiteradas críticas de los organismos internacionales de Derechos Humanos.

Nota de prensa sobre el Informe MNPT

Los comentarios están cerrados.

Copyright © 2022 Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Search Engine Optimization by Star Nine. Distributed by Wordpress Themes
Optimizado por Marcelo Aurelio (nocturama fotoblog)