QUEN SOMOS?
A Coordenadora para a Prevención da Tortura é unha plataforma integrada por organizacións de luita contra a tortura e defensa dos direitos humanos agrupadas con o obxectivo principal de velar pola aplicación e o seguimento dos mecanismos internacionais de prevención da tortura no Estado español, de maneira especial o Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes para a Prevención da Tortura das Nacións Unidas. [+]

Asi mesmo, as organizacións da Coordenadora fan suas as conclusións e asrecomendacións fruto dos debates das xornadas celebradas en Barcelona osdias 3 e 4 de Febreiro de 2006 e comprometen-se a traballar polo seucumprimento total como a expresión maxima da erradicación da tortura no Estado español. [+]

Queja a la Fiscalía General del Estado por el programa «Policías en Acción» de «La Sexta T.V.»

A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

 

La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) es una plataforma integrada por cuarenta y seis organizaciones de lucha contra la tortura y la defensa de los derechos humanos agrupadas con el objetivo principal de velar por la aplicación y el seguimiento de los mecanismos internacionales de prevención de la tortura en el Estado español, se dirige a la Fiscalía General del Estado para poner en su conocimiento si la emisión de dos programas por parte de la cadena de T.V. “La Sexta”, denominados: “Policías en acción” y “Las primeras 48 horas”, pudieran vulnerar derechos constitucionales o ser constitutivos de un ilícito penal. …/…   Seguir leyendo

Los comentarios están cerrados.

Copyright © 2021 Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Search Engine Optimization by Star Nine. Distributed by Wordpress Themes
Optimizado por Marcelo Aurelio (nocturama fotoblog)